سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جابر عربی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی م
مهدی خجسته پور – استادیار گروه رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالعلی فرزاد – دانشیار گروه رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

چوب و فرآورده های مرکب آن ازدیر باز اهمیت اقتصادی متنوعی در کشورهای درحال توسعه و صنعتی داشته اند. امروزه برداشت اکثر محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرفته به صورت مکانیزه انجام می شود. به منظور برداشت میوه ها به صورت مکانیزه دانستن اطلاعات در مورد خواص مکانیکی درخت و محصول امری ضروری می باشد. بادام یکی از محصولات خشکباری مهم در ایران می باشد و در ین تحقیق به منظور تعیین مدول الاستیک چوب بادام از آزمون خمش و آزمون کشش موازی الیاف بر اساس استاندارد ASTM (انجمن آمریکایی آزمایش و مواد) استفاده شد. این تحقیق در بهمن ماه سال ۹۰ و در کارگاه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. به منظور انجام آزمون کشش موازی الیاف از تجهیزات موجود در آزمایشگاه خواص مکانیکی دانشکده مهندسی استفاده شد. مقادیر مدول الستیک چوب بادام در محتوای رطوبتی ۲۰ درصد برابر ۳/۷۵ گیگا پاسکال و در محتوای رطوبتی ۱۲ درصد برابر ۴/۵ گیگا پاسکال بدست آمد.