سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیام فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
حجت احمدی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

محصولات کشاورزی جهت آماده شدن به عنوان مواد غذایی تحت تاثیر فرایند های مختلفی قرار می گیرند. فرایندهایی از قبیل انتقال و جابجایی، توزین و جدا کردن که بسته به نوع محصول دست خوش تغییراتی می شوند. بنابراین شناخت خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات جها حفظ کیفیت و کاهش ضایعات آنها ضروری است. از طرفی طراحی و ساخت ماشین ها تجهیزات فرآوری، انتقال و جابجایی، انبار داری و بسته بندی بدون دانستن این خواص امکان پذیر نسیت. میوه به با نام علمی Cydonia oblonga از میوه های دانه دار است. در این تحقیق دو سری آزمایش برای تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی انجم شد. طرح آزمایشی اول در شش مشاهده برای تعیین خواص فیزیکی شامل ابعاد، میانگین هندسی قطرها، جرم، حجم، کرویت و جرم مخصوص ظاهری انجام شد. طرح آزمایشی دوم برای تعیین مدول الاستیسته ظاهری بود. آزمایش ها در آذر ماه سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. بار گزاری نمونه ها در سه سرعت مختلف ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ میلی متر بر دقیقه انجام گرفت. میانگین و انحراف معیار مقادیر مشخصه های فیزیکی برابر بودند با : ۶/۴۳±۹۴/۶۶ میلیمتر، میانگین هندسی قطرها؛ ۳/۲۴±۸۸/۶۴ میلیمتر، ضریب کرویت؛ ۳/۰۴±۹۳/۸۱ درصد، جرم؛ ۳۳/۹۷±۳۲۷/۶۱ گرم، حجم؛ ۲۹/۴۴±۳۷۶/۶۷ میلی متر و جرم مخصوص ظاهری؛ ۰/۰۳۵۶± ۰/۸۶۸۶ گرم بر میلی متر. میانگین و انحراف معیار مقدار ضریب الاستیسیته ظاهری برای سه سرعت بارگذاری ۲۰ و ۱۵ و ۲۵ به ترتیب برابر با ۰/۲۰۰۱±۱۰۴۹۰ و ۰/۲۵۱۷±۱/۰۶۴۶ و ۰/۲۹۸۴±۰/۹۳۶۹ مگاپاسکال بدست آمد. این داده ها برای نمونه هایی با رطوبت متوسط ۱/۳۵%±۸۳ بر پایه وزن تر بدست آمده اند.