سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صابر حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی ک
علی نجات لرستانی – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
زهرا نظری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی ک

چکیده:

تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی به عنوان مبنایی برای طراحی و ساخت ماشین های کشاورزی همیشه مورد توجه بوده است. مدل سازی جرمی محصولات کشاورزی برای ایجاد یک سیستم درجه بندی بر اساس جرم ضروری به نظر می رسد. این تحقیق رد آبان ماه سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. در این تحقیق برخی خواص فیزیکی از قبیل طول عرض و ضخامت، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، مساحت سطح رویه، جرم و درصد کرویت تعیین شد که مقدار میانگین برای آنها به ترتیب برابر با ۹/۷۰ و ۶/۱۷ و ۵/۶۵ و ۶/۹۶ و ۷/۱۷ میلیمتر، ۱۵۳/۵۸ میلیمتر مربع، ۰/۱۶۷ گرم، ۷۱/۷۸ درصد بدست آمد. بر اساس نتایج ، مشخص گردید که بهترین مدلسازی بین جرم و قطر متوسط حسابی و با ۰/۸۲۴=R2 می باشد. د راین تحقیق برخی خواص مکانیکی شامل ضریب اصطکاک استاتیکی و زاویه غلتش رووی سه سطح شیشه، چوب و گالوانیزه ارزیابی شد. نتایج نشان داد بیشترین مقدار ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی سطح چوبی و برابر ۰/۹۸ و کمترین مقدار آن بر روی سطح گالوانیزه و برابر با ۰/۴۱ می باشد. حداکثر مقدار زاویه غلتش بر ریو سطح شیشه و برابر با ۲۶/۲۹ درجه و حداقل مقدار آن بر وری سطح چوبی و برابر با ۵/۲۲ درجه بدست آمد. همچنین محصولات تحت بارگذاری در سه سرعت ۵ و ۱۰ و ۲۰ میلیمتر بر دقیقه قرار گرفتند. نیروی بیشینه و نیز مدول الاستیسیته تا نقطه شکست بدست آمد. بیشترین مقدار میانگین نیروی ماکزیمم در سرعت ۵ میلیمتر بر دقیقه و برابر با ۴/۴۵ نیوتن بدست آمد. بیشترین مقدار میانگین مدول الاستیسیته در سرعت ۵ میلیمتر بر دقیقه و برابر با ۰/۰۰۳۲ گیگا پاسکال بدست آمد.