سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یاسین قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و
محمد غلامی پرشکوهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه ماشینهای کشاورزی، تاکستان، ا
علی ماشاءاله کرمانی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

در این تحقیق تعدادی از خواص فیزیکی خرما (رقم کبکاب) اندازهگیری و ارزیابی شد . مقادیر متوسط طول، عرض و ضخامت (ارتفاع)، وزن هزار میوه و یک میوه، قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه، مساحت سطح مقطع، چگالی حقیقی (میوه)، چگالی توده، تخلخل (با رطوبت ۲۱/۲۳ درصد بر پایه تر) به دست آمد که به ترتیب عبارت بودند از: ۳۶/۸۹ و ۱۸/۶۸ و ۲۳/۵۶ میلی متر، ۸۲۶۴/۰۷ و ۸/۲۵ گرم، ۲۵/۲۴ میلی متر، ۸۵۰۷/۸ میلی متر مکعب ، ۲۰۰۸/۲۷ میلی متر مربع، ۵۰۲/۰۷ میلیمتر مربع، ۰/۹۶ گرم بر سانتیمتر مکعب، ۰/۵۱ گرم بر سانتیمتر مکعب و ۴۶/۰۲ درصد . مقادیر متناظر برای هسته خرما از این قرار بودند : ۲۲/۹۸ و ۶/۲۵ و ۷/۴۸ میلی متر، ۷۸۹/۲ و ۰/۷۹ گرم، ۱۰/۲۳ میلی متر، ۵۶۸/۲۴ میلی متر مکعب، ۳۳۰/۳۰ میلیمتر مربع، ۸۲/۵۸ میلیمتر مربع،۰/۹۹ گرم بر سانتیمتر مکعب، ۰/۶۵ گرم بر سانتی متر مکعب و ۳۰/۴۵ درصد. نسبت گوشت به هسته ۹/۹ درصد برآورد شد و ضریب اصطکاک ایستایی میوه خرما روی سطوح ورق آهن گالوانیزه، ورق استیل، پلکسی گلاس، شیشه و چوب به ترتیب ۰/۳۴ و ۰/۳۰ و ۰/۳۲ و ۰/۳۱ و ۰/۴۲ تعیین گردید.