سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف عباسپورگیلانده –
سهیلا یاوری – دانشجویان کارشناسی ارشد
ناصر شاهی –

چکیده:

خواص فیزیکی برنج سفید در طراحی ماشینهای تبدیل، بسته بندی و انتقال از اهمیت زیادی برخوردارمیباشد. دراین تحقیق برخی خصوصیات فیزیکی شش رقم برنج در استان گیلان (ارقام خزر، هاشمی، طارم، علیکاظمی، حسنی و رمضانی) شامل ضریب کرویت، وزن هزار دانه و… مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اثرات اصلی رقم و سطح تماس بر خواص فیزیکی مربوطه معنیدار است. رقم طارم و هاشمی بترتیب از بیشترین۱۴۸۸/۳۰Kg/m3 و کمترین ۶۷۹/۱۵kg/m3 چگالی ظاهری برخوردار است رقم حسنی بیشترین ضریب کرویت ۴۷/۲۲ و رقم رمضانی کمترین ضریب کرویت ۳۶/۹۲ داشت میانگین درصد تخلخل از ۴۹/۹۳ رقم علی کاظمی تا ۵۳/۱۶ رقم رمضانی متغیر بود.