سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه صادق زاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی
سید جلیل رضوی – استادیار گروه ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

به منظور طراحی واحدهای مختلف دستگاه اتوماتیک جمع آوری بسته ها، تعیین برخی خواص رئولوژیکی محصول ضروری می باشد که در تحقیق حاضر انجام گردید. آزمایشات بصوت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. آزمون خمش جهت بررسی مقاومت خمشی بسته ها در دو سطح رطوبتی (خشک و تر) و در دو سطح طولی (کوتاه و بلند) برای بسته های یونجه و کاه انجام گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اثر متقابل نوع محصول و سطح رطوبتی بر مقادیر نیروی خمشی معنی دار بود (۰٫۰۵>P) . همبستگی منفی و معنی داری بین فاکتور طول بسته ها و مقاومت خمشی وجود داشت (۰٫۶-=r). با توجه به آزمون مقایسه میانگین LSD در سطح احتمال ۵ درصد تاثیر نوع بسته روی ضریب الاستیسیته نیز معنی دار بود (۰٫۰۵>P).