سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
وحید شقاقی – کارشناس ارشد زراعت
حسن احساسی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
مهرداد یارنیا – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

با شناسایی بانک بذر گونههای مختلف علفهای هرز و روابط بیولوژیکی بین آنها و محصولات زراعی میتوان به الگوی مناسبی در جهت پیشبینی ترکیب و تراکم گونهای علفهای هرز در مزرعه و نیز بهترین زمان و مناسبترین روش مدیریتی دست یافت .به منظور تعیین بانک بذر علفهای هرز در ۵ مزرعه گندم آزمایشی با ۱۰ تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در اراضی کشاورزی شهرستان تبریز طراحی و اجرا شد .از هر مزرعه نمونه های خاک به ۳۰ سانتیمتری خاک توسط استوانه نمونهبرداری برداشته شد – ۱۵ و ۱۵ – حجم ۱۰۰ سانتیمتر مکعب از دو عمق ۰٫نمونه های خاک پس ازخشک شدن در آون با دمای ۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ساعت، با کمک دستگاه لرزاننده و الکهای ۷۰ مش، الک شدند .نمونههای خاک موجود در هر الک از نظر وجود بذر علفهای هرز ۴۰، ۲۰، ۵ ۶۰، ۵۰ به طور جداگانه شناسایی و شمارش شدند، مجموعاً ۸ گونه علف هرز شامل تاج خروس، قیاق، سوروف، سلمه ،تره، خرفه، اویارسلام، خردل وحشی و پیزر در نمونههای خاک مورد مطالعه شناسایی شد که از لحاظ آماری با یکدیگراختلاف معنیداری داشتند .بیشترین تعداد بذر موجود در بانک بذر به ترتیب مربوط به علفهای هرز تاج خروس، قیاق،سوروف، سلمه تره، خرفه، اویارسلام، خردل وحشی و پیزر با فراوانی ۲۲۶,۲۹۴,۱۱۳، ۲۲۴،۱۷۴، ۱۵۷، ۴۲۵ و ۳۷ بذر۱۵ و – در ۱ مترمکعب خاک، بودند .علفهای هرز تاج خروس، قیاق، سلمه تره و پیزر از لحاظ تعداد بذور در دو عمق ۰ ۳۰ -۱۵ سانتیمتری خاک اختلاف معنیداری داشتند .بیشترین درصد جوانهزنی مربوط به علف هرز تاج خروس ( ۹۸ درصد) و کمترین درصد جوانهزنی نیز مربوط به علفهرز پیزر ( ۶۲ درصد) بودند.