سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده شادی میرزمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ، گروه صنایع غذائی ، شوشتر ، ایران

چکیده:

منحنی های هم دمای مواد غذایی درفرآیندهایی مانند آماده سازی ، خشک کردن و انبار داری از اهمیت زیادی برخوردار هستند. به دلیل خصوصیات پیچیده مواد غذایی ، برآورد تئوریک منحنی های هم دما غیر ممکن بوده و اندازه گیری تجربی مورد نیاز می باشد. در این تحقیق منحنی های هم دمای جذب خرما واریته استعمران )سایر( در دماهای ۲۰و۳۰و۴۰و۰۲ درجه سانتیگراد در ۸ فعالیت آبی در دامنه۰/۸۵-۰/۱۱به روش ایستا )وزن سنجی ( مطابق با دستورالعمل Cost 90 تعیین شد. شکل منحنی ها با شکل عمومی منحنی های همدما در مواد غذایی غنی از قند مطابقت دارد. در تمامی دماها با افزایش فعالیت آبی ، رطوبت تعادلی نیز افزایش می یابد. افزایش دما در یک فعالیت آبی معین ، مقدار رطوبت تعادلی را کاهش می دهد. برای ارائه مدل ریاضی مناسب به منظور رفتار تعادلی خرما مدل های گب، بت، آرسی وات مورد بررسی قرار گرفت . جهت برازش از رگرسیون غیر خطی استفاده شد. از میان مدلها، مدل های گب و آرسی وات درکلیه دما ها بهترین برازش را با داده های جذبی خرما نشان دادند که درمقایسه این دو مدل، مدل آرسی وات برازش بهتری را نشان داد. انرژی پیوندی جذب برای خرمای استعمران تعیین گردید