سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا شکوهی – استاد یارگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمد حسین ساقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
مهدی هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
حمید رضا حمید رضا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

ترکیبات آهن اغلب موجب مشکلات زیبایی شناختی و بهره برداری شده و در فرآیند گندزدایی ترکیبات کلر را مصرف می نمایند که باعث افزایش کلر مصرفی می شوند.تاکنون روشهای متعددی برای حذف آهن از محلو لهای آبی مطرح شده است که از آن جمله می توان به هوادهی، فیلتراسیون، اکسیداسیون شیمیایی و…اشاره کرد. امروزه استفاده از بیو مس خشک شده به عنوان جاذب جهت حذف آهن، به دلیل ارزان بودن فرآیند، استفاده از لجن و تسهیل مدیریت آن، عدم تولید لجن شیمیایی و همچنین کارآیی نسبتا بالای آن در مقایسه با دیگر روشهای موجود بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی کارآیی بیومس خشک شده جهت جذب آهن و حذف آن از محلولهای آبی می باشد. دراین مطالعه که از نوع مداخله ای می باشد، بیو مس پس از شستشو و فیلتراسیون درانکوباتور در دمای ۱۰۵ درجه سیلیسیوس به مدت ۱۲ ساعت خشک شده و سپس به اندازه های کوچکتری تبدیل گردیده و بعد از سایز بندی بیو مس میزان تاثیر فاکتورهای مختلف شامل: زمان ماند، غلظت اولیه آهن و غلظت بیو مس در حذف آهن در یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. و غلظت آهن با استفاده از روش استاندارد فنانترولین با دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج ۵۱۰ نانو متر قرائت گردید. نتایج حاصله نشان می دهند که با افزایش میزان وزن جاذب و زمان ماند، کارآیی حذف بیشتر شده بطوریکه با افزایش وزن جاذب از ۰/۱ گرم به ۰/۹ گرم درصد حذف به میزان ۳۴% و با افزایش زمان ماند از ۰/۵ ساعت به ۲/۵ ساعت کارایی حذف ۲۲% افزایش نشان داد.همچنین نتایج نشان می دهد زمان تعادل در فرآیند جذب ۲/۵ ساعت بوده که پس از این زمان میزان جذب افزایش چشمگیری ندارد.همچنین نتایج نشان می دهد که جذب آهن به وسیله بیو مس خشک شده از ایزوترم های جذب لانگمیر و فرولند لیخ تبعیت می کند. استفاده از بیومس خشک شده در مقایسه با فرآیندهای متداول حذف آهن کارایی بیشتری داشته و استفاده از این فن آوری جهت حذف آهن از پساب های صنعتی و آبهای زیر زمینی ضمن استفاده بهینه از بیو مس حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب مشکل آهن دفعی به محیط زیست نیز مرتفع خواهد شد.