سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس روشنی نیا – مدیر پروژه های آبیاری و زهکشی و کارشناسارشد آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی
محسن زرشناس – مدیر امور مطالعات آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی مشاور دزآب
صباح سعدی – کارشناس مطالعات شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

پارامترهای مؤثر در اولویتبندی اراضی طرح شاوور میتوان به میزان حقابه اراضی در وضع موجود، سازهها وتأسیسات احداث شده، تراکم جمعیتی، نیاز یا عدم نیاز به زهکشی و هزینه در هکتار برای هر ناحیه عمرانی اشاره نمود. در هریکاز پارامترهای فوقالذکر، نواحی عمرانی بصورت مستقل برحسب اولویت، طبقه بندی شدهاند که نشان دهنده اولویت هر ناحیه عمرانی در آن پارامتر یا مشخصه مذکور است. به منظور تلفیق عوامل تأثیر گذار در اولویت بندی نواحی عمرانی، بسته به اینکه هر پارامتر چه میزان محدودیت در مسائل مدیریتی، اجتماعی، اجرایی، بهره برداری ونگهداری ایجاد نماید، ارزش و وزنی شامل یکی از ارقام۱، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶و ۷ به آن اختصاصداده شده است. اولویت بندی براساس امتیاز دهی به هریک از عوامل فوقالذکر انجام گردیده است .بدین ترتیب برای هر پارامتر امتیاز مربوط به هر ناحیه عمرانی تعیین، سپس در نهایت با جمع جبری امتیازهای هریک از عوامل در هر ناحیه عمرانی، کل امتیاز برای هر ناحیه محاسبه گردیده که به ترتیب اعداد بزرگتر نشان دهنده اولویت آن ناحیه از نظر اجرایی نسبت به ارقام کمتر میباشد.