سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عظیمی – دکتری مدیریت بازرگانی
نرگس آقاجانلو – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
عباس نصیری – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

پژوهش حاضرازجمله پژوهشهای کاربردی بوده که با هدف تعیین اولویت عوامل موثربرسرمایه گذاری درشهرکهای صنعتی استان زنجان با رویکرد madm به اجرا درامده است دراین پژوهش ۸معیار اصلی و ۵۷ عامل فرعی موثربرسرمایه گذاری درشهرکهای صنعتی استان زنجان شناسایی شدند که با استفاده ازچهارفن ELECTRE ، TOPSIS ، AHP SAW و با تاثیر دادن نظرات جامعه آماری که ۲۰۷نفر ازافراد متشکل ازمسئولان کارشناسان و سرمایه گذاران که براساس نمونه گیری قضاوتی تعیین شدند اولویت بندی گردیدند درمجموع براساس تلفیق نهایی نتایج این فنون ازبین ۸معیار اصلی ۳معیار اصلی موثربرسرمایه گذاری درشهرهای صنعتی استان زنجام مشتمل برعوامل سیاسی و نظام برنامهریزی و اداری موثربرسرمایه گذاری درسطح ملی و استانی عوامل مربوط به موانع حقوقی و قانونی موثربرسرمایه گذاری درسطح ملی و استانی و عوامل مربوط به استفاده از ویژگیها و مزایای سرمایه گذاری درشهرکهای صنعتی استان مشخص شدند.