سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیرسامان خیرخواه – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
لیلا پاینده پیمان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

سالیانه میلیونها مسافر و صدها هزار وسیله نقلیه در شبکه راههای کشور رفت و آمد میکنند که دارای نیازهای خدماتی متفاوتی در طول سفر خود هستند. برای پاسخگویی به این میزان از تقاضا و نیز ارائهخدمات مناسب، طرح احداث مجتمعهای خدماتی- رفاهی با رویکردهای علمی و کارشناسی ایجاد شد. یکی از مهمترین مسائل، تعیین اولویت احداث در استانهای مختلف با توجه به عوامل موثر بر عملکردمجتمعها است. در این مقاله، با توجه به چندمعیاره بودن مسئله و نیز یکسان نبودن اهمیت معیارها در استانهای مختلف، از روش تحلیل پوششی دادههاDEA) استفاده شده است. همچنین از روشاندرسون- پیترسون برای دستیابی به اولویت بندی نهایی استفاده شده است. در این راستا، هر استان به عنوان یک واحد تصمیمگیری مطرح شده و عوامل موثر در عملکرد آنها شناسایی و به صورت داده وستاده تعریف میشوند. در نهایت مدل تدوین و برنامهی آن توسط نرم افزارMATLAB اجرا میشود. نتایج حاصل، اولویت استانهای کشور را برای احداث مجتمعهای خدماتی- رفاهی تعیین میکند.