سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مژگان ریاضی – کارشناس ارشد مدیریت
یونس وکیل الرعایا – استادیار دانشگاه

چکیده:

این مقاله با این سوال شروع می شود که کارآفرینان مستقل چه ویژگیهایی دارند و چگونه می توان آنها را شناخت؟ دراین مقاله با توجه به تنوع ویژگیهای رفتاری در کارآفرینان که با توجه به تحقیقات دانشوران این حوزه جمع بندی شده و از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان پذیرفته شده ،شش شاخص از مجموع ویژگیها انتخاب گردیده است. آنگاه با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی گروهی به اولویت بندی این ویژگیها پرداخته شده تا الگوی مناسبی برای شناخت کارآفرینان و تبدیل سایر افراد به افرادی کارآفرین حاصل گردد. بدین منظور ابتدا، میزان اهمیت نظرات نه نفر از کارآفرینان مستقل موفق که به عنوان خبره انتخاب گردیده اند، سنجیده شد سپس، با استفاده از مقایسات زوجی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی، شاخص های انتخاب شده اولویت بندی گردیدند. نتایج حاکی از تطبیق نسبی این پژوهش با پژوهش های مشابه در سایر کشورهاست با این تفاوت که شاخص ها در این پژوهش با توجه به فرهنگ و جامعه ایران انتخاب گردیده اند، در تمامی تحقیقات انجام شده شاخص های خلاقیت و نوآوری و مخاطره پذیری جزء لاینفک و از مهمترین خصوصیات کارآفرینان مستقل محسوب می شوند و رتبه های ابتدایی را به خود اختصاص داده اند