سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادر ساکنیان دهکردی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
حجت اله مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

بادام از میوه های هسته دار می باشد . تقریبا کلیه ارقام بادام های کاشته شده، بر خلاف ارقام و گونه های وحشی دارای مغز شیرین می باشد. پوست چوبی میوه ممکن است بسیار سفت یا خیلی نازک باشدو د ربین این دو حالت می توان درجات سفتی و شکنندگی مختلفی را مشاهده نمود. شناخت خواص مکانیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی همواره مورد توجه متخصصان کشاورزی و صنایع غذایی بوده است. این مسئله به ویژه در رابطه با ماشین های کشاورزی، از لحاظ تاثیری که در بخش های مختلف ماشین در مراحل برداشت، حمل و نقل، ذخیره سازی و فرآوری بر محصول ایجاد می کند حائز اهمیت است. بر این اساس تحقیقی روی خواص مکانیکی بادام شاهرود در دیماه ۱۳۹۰ انجام شد. هدف این تحقیق تعیین انرژی شکست بادام به روش بارگذاری بین دو صفحه موازی، با محاسبه نیروس شکست میباشد. بنابراین با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، تاثیر سرعت و جهت بارگذاری و اندازه بادام بر روی خواص شکست بادام رقم شاهرود شامل نیروی شکست، تغییر در نقطه شکست و انرژی شکست، مورد آزمون قرار رگفت و با مقایسه میانگین های فاکتور های مورد نظر، نتایج حاصل نشان داد که در سطح ۵% معنی دار هستند، به طوری که با افزایش سرعت بارگذاری، انرژِی شکست بادام بطور معنی داری کاهش می یابد.