سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد خسروآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
حسن خادمی زارع – دانشیار دانشگاه یزد

چکیده:

دراین مقاله به ارایه یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح برای تعیین اندازه انباشته اقتصادی چندپریودی خواهیم پردخت که هزینه های خرید حمل ونگهداری محصول را مدنظر قرارمیدهد تامین کنندگان برای ارسال وسایل نقلیه بیشتر یا به عبارتی خرید بیشتر تخفیف درنظر میگیرند دراین مدل اندازه هرنوع کالا برای حمل نیز لحاظ میشود دراین شرایط خریدار باید بین اندازه انباشته بزرگ برای استفاده ازتخفیف بیشتر درهزینه های حمل یا اندازه انباشته کوچک برای کاهش هزینه های نگهداری کالا تصمیم گیری کند باتوجه به اینکه هریک ازمحصولات رامیتوان ازهرزیرمجموعه ای تامین کنندگان تهیه نمود هدف تصمیم گیرنده این است که مشخص کند ازهرقلم به چه میزان؟ درچه دوره هایی؟ وبه چه تامین کنندگانی؟ سفارش داده شود نتایج این تحقیق نشان داد باتوجه به چندجانبه به اهداف نسبت به زمانی که فقط به قیمت محصول توجه می شود هزینه ها تا ۳۰درصد کاهش یافته است.