سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم مرادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد میدریت کشاورزی
اسماعیل چمنی – استادیار و مربی گروه علوم باغبانی

چکیده:

یکی ازعوامل موثر و تعیین کننده درا ستفاده مطلوب از نهاده ها اندازه واحد تولیدی می باشد این مطالعه با هدف تخمین اندازه اقتصادی باغهای سیب در شهرستان مشگین شهر که از عمده ترین منطقه تولید سیب در ایران میباشد انجام پذیرفته است این تحقیق کاربردی و از نوع میدانی بوده با جامعه آماری کل تولید کنندگان سیب شهرستان مشکین شهر و نمونه آماری آن ۱۵۴ بهره بردار از ۹ آبادی این شهرستان و از هر آبادی تعدادی بهره بردار با روش تصادفی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزار Spss ی Excel در دو قسمت توصیفی تحلیلی تجزیه و تحلیل شد برآورد تابع هزینه و تولید با به کارگیری داده های مقطعی و با استفاده از ضرایب حاصل از تحلیل تابع تولید با روش CUBIC تعیین گردید. اندازه بهینه و اقتصادی واحدهای تولید کننده سیب تعیین شد.