سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ویشتاسب سلیمانیان – استادیار گروه فیزیک دانشگاه شهرکرد،
سیدروح الله عقدایی – استاد دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این بررسی نانوذرات سولفید کادمیوم به روش گرمابی تهیه شد. سپس ریزساختار این ماده به روش پهن شدگی خطوط پراش پرتوهایx و با استفاده از پالایش ریتولد و برازش کل نقش پراش بررسی شد. این بررسیها نشان می دهد که ماده موردبررسی از ۲ جزء با بلورکهای استوانه ای و کروی تشکیل شده است که به طور میانگین قطر مقطع بلورکهای استوانه ای ۴۰/۲ وارتفاع آنها ۳۳۵/۴نانومتراست. در حالی که میانگین اندازه سطحی بلورکها ۱۲ نانومتر است. همچنین چگالی دررفتگی بلورکهای استوانه ای و کروی به ترتیب از مرتبه m- 1015 و ۲ m-2 13 10 به دست آمد.