سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رمضانیان – دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع
محمد سعیدی مهرآباد – استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله یک سیستم تولیدی چند محصولی و چند دورهای که بصورت جریان کارگاهی جایگشتی چیدمان یافته است در نظر گرفته میشود و محدودیتهای زمانبندی و توالی عملیات در برنامه ریزی تولید بصورتیکپارچه لحاظ میگردد. یک مدل برنامهریزی عددصحیح مختلط یکپارچه جدید با رویکرد ظرف زمانی بزرگ، برای مسئله مورد نظر پیشنهاد میگردد که قابلیت برنامهریزی تولید و زمانبندی را بصورت همزمان دارد.محدودیت زمانبندی جزئی برای محاسبه دقیق بار ماشین به منظور رسیدن به یک برنامه تولید شدنی، استفاده میشود. تابع هدف شامل هزینههای تولید، موجودی، و راه اندازی میباشد. دو الگوریتم ابتکاری افق غلطان کهبصورت تکرارشونده مدلهای با اندازه کوچکتر را حل میکند، برای حل مدل یکپارچه پیشنهاد گردیده است. الگوریتم مورد نظر فضای حل برای دو مسئله را جستجو میکند و یک ترکیب از برنامهریزی تولید و زمانبندیرا که شدنی و نزدیک به بهینه باشد پیدا میکند. مسائل با اندازه های مختلف جهت بررسی کارایی مدل و روش حل مورد مطالعه قرار گرفته است.