سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرزاد مستشاری – استادیار پژوهشی و رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مجید گلمحمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
محمد پیله فروش – مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قزوین

چکیده:

به منظور تعیین انحراف از حد بهینه عناصر غذایی درباغات زیتون به روش DOP تحقیقی در سال ۸۹-۸۸ در شهرستان طارم به اجرا درآمد. ابتدا نمونه خاک جهت اندازه گیری عناصر و تعیین خصوصیات شیمیایی از باغات انتخاب شده به صو رت مرکب به ازای هر ۵ هکتار یک نمونه مرکب از عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتی متری خاک تهیه شد. مقدار و زمان مصرف کودها در قطعه تیمار با توجه به آزمون خاک و در قطعه شاهد فقط کود حیوانی مصرف شد. پس از عملیات داشت و انجام آزمون برگ از قطعات شاهد و تیمار عملکرد میوه تعیین گردید. غلظت عناصر در شاخص DOP صفر برای ازت ۰/۳۷، فسفر ۶۵% و پتاسیم ۱/۷ درصد، آهن ۵۰۰ و روی ۲۱ و مس ۵، منگنز ۵۳ و بور ۲۴/۵ میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک مشخص شد . میزان میانگین ترتیب نیاز تغذیه ای باغات زیتون به عناصر غذایی به صورت N>Fe>Mn>Zn>K>P>B>Cu مشخص شد.