سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تاجبخش نویدچاخرلو – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
امین روزبه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
هادی تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله به ارزیابی واماندگی خستگی برای تعیین تأثیر نیروی پیشبار پیچ در مود واماندگی و عمر خستگی اتصالات دو لبه برشیورقهای آلومینیوم ۳۲۰۲۴-T در پیشبارهای مختلف و سطوحمختلف دامنه ی تنش پرداخته می شود . در این اتصالات بسته به نیروی پیش بار و دامنه ی تنش طولی اعمالی، سه عامل واماندگی قابل ، رویت است که این سه عامل عبارتند از : واماندگی خستگی مالشی ۱ واماندگی سایش مالشی ۲ و واماندگی مکانیکی . مشاهده می شود که در یک پیش بار ثابت با افزایش دامنه ی تنش طولی اعمالی، عمر خستگی اتصال به صورت سهمی وار تغییر می کند بدین صورت که ابتدا کاهش یافته و مجدداً افزایش می یابد. در این مقاله هدف تعیین محل شکست و نیز تعیین نقطه می نیمم عمر در در یک نیروی پیش بار ثابت بهصورت عددی و مقایسهی آن با نتایج تجربی میباشد