سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی،دانشگاه تهران
عبداله سهرابی بیدار – عضو هیت علمی دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران ۳و
محمدرضا ملکی جوان – عضو هیت علمی دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران ۳و ۲
محمد هفتانی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از طبق هبندی مهندسی توده سنگ بیان خصوصیات و کیفیت توده سنگ بر اساس امتیازهای داده شده به پارامترهای متفاوت توده سنگ است. بر این اساس چندین سیستم طبق هبندی مهندسی ارائه شده که از این میان میتوان به سیستم طبق هبندی Q اشاره کرد. در حال حاضر پارامترهای مورد نیاز جهت محاسبه مقدارQ بر اساس مشاهدات صحرایی و بررسی مغزههای حاصل از حفاری ب هدست میآید. پارامترJw در طبق هبندی Q توسط مشاهده کیفی توده سنگ در مراحل مختلف مطالعاتی برآورد میشود. در بسیاری از ساختگاهها و ب هخصوص پیش از شروع عملیات ساخت، امکان مشاهده کیفی توده سنگ وجود ندارد. عموماً در مطالعات شناسایی ساختگاه ابنیههای فنی- مهندسی از گمانههای حفاری شده در توده سنگ استفاده میشود این در حالی است که برای برآورد پارامترJw بر اساس نتایج حفاری گمان هها، روش تدوین شدهای وجود ندارد.