سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق خلیلیان – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
امیرحسین چیذری – استادیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
رضا افسری بادی – کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف مطالعه حاضر ارائه روشی جهت تعیین الگوی بهینه کشت با تاکید بر حداکثر کردن منافع اجتماعی وخالص واردات آب مجازی منطقه ورامین می باشد دراین راستا ابتدا مقدار آب مجازی و منافع اجتماعی محصولات را محاسبه کرده سپس مدل برنامه ریزی ریاضی رابا استفاده از نرم افزار QSB تخمین زدیم در ادامه به منظور اصلاح مدل در جهت تقویت واردات خالص آب مجازی با استفاده از مدل HSJ سطح زیرکشت گدنم و جو به عنوان محصولات وارداتی بصورت جداگانه و با هم حداقل شده و همچنین سطح زیرکشت محصولات صادراتی باهم حداقل شدند با توجه به نتایج بدست آمده الگوی کشت حاضر در منطقه ورامین یک الگوی بهینه نبوده و می توان با اجرای یکمدل توسعه یافته با تاکید برحداکثر منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی به یک الگوی بهینه در جهت افزایش سود اجتماعی و کاهش مصرف منابع آب دست پیدا کرد.