سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد محمدی کانی گلزار – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز
ژیلا دانشور – استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهرا
معصومه عسگری – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین الگوی کشت بهینه بر اساس قیمت های بازاری(حداکثر سازی منافع خصوصی)، قیمتهای سایه ای(حداکثر سازی منافع اجتماعی)، حداکثر واردات آب مجازی در شهرستان دیواندره میباشد. برای این منظور از مدلهای برنامهریزی ریاضی برای حداکثر کردن منافع اجتماعی استفاده شده است. نتایج حاصل از تعیین الگوی کشت بهینه با هدف حداکثر نمودن بازده برنامهای نشان میدهد که مجموع سطح زیر کشت در شهرستان دیواندره به میزان ۵۴۹۲ هکتار نسبت به الگوی کشت فعلی افزایش یافته است. و نتایج حاصل از تعیین الگوی کشت بهینه با هدف حداکثر نمودن منافع اجتماعی نشان می دهد که سطح زیر کشت به میزان ۳۹۰۴ هکتار نسبت به الگوی کشت فعلی افزایش یافته است. نتایج نشان می دهد که با هدف حداکثر کردن منافع اجتماعی، میزان منافع اجتماعی و بازده برنامه ای نسبت به الگوی فعلی (به ترتیب به میزان ۹۸۳۴۵ و ۱۹۳۴۷ میلیون ریال) بیشتر شده است. در الگوی مربوط به هدف حداکثر کردن بازده برنامهای، میزان منافع اجتماعی وبازده برنامهای نسبت به الگوی فعلی (به ترتیب به میزان ۱۷۷۰۹ و ۶۴۷۴۰ میلیون ریال) بیشتر شده است. همچنین بعد از الگوی کشت فعلی، بیشترین میزان آب مصرفی اختصاص به الگوی کشت بهینه با هدف حداکثر نمودن بازده برنامهای( ۸۳۶۰۷ میلیون متر مکعب) دارد. این در حالی است که الگوی کشت بهینه با هدف حداکثر نمودن منافع اجتماعی علاوه بر این که دارای بیشترین منافع اجتماعی در مقایسه با دو الگوی دیگر می باشد از نظر میزان آب مصرفی نیاز به مقدار آب کمتری ۸۱۰,۱۵ میلیون متر مکعب) در مقایسه با دو الگوی کشت دیگر دارد.