سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سامان پورعباسی شیراز – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
حسن پوربابائی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
بیت الله امان زاده – عضو هزئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
باباخانجانی شیراز – کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:

آگاهی از الگوی پراکنش مکانی درختان جنگلی در طراحی الگوی مدیریتی مناسب برای حفاظت و احیای توده های جنگلی نقش مؤثری دارد. درخت انجیلی یکی از گونه های بومی جنگل های شمال ایران است که در جنگل های جلکه ای و میان بند با گونه های مختلف یافت می شود. هدف از این تحقیق تعیینالگوی پراکنش مکانی درختان انجیلی بود که می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار دهد. به این منظور دو تیپ رویشی یک هکتاری به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ متر بر اساس فروانی گونه ها (درصد آمیختگی)، شامل تیپ انجیلی خالص و تیپ انجیلی- خرمندی در یک جنگل طبیعی انجیلی با کمترین دخالت در منطقه چفرود گیلان انتخاب شدند. سپس در داخل این تیپ ها، مختصات کلیه درختان قطورتر از ۷/۵ سانتی متر به روش فاصله- آزیموت تعیین گردید و در نهایت الگوی پراکنش مکانی درختان با استفاده از تابع K رابپلی به وسیله نرم افزار Programita تجزیه و تحلیل شد. نتایج این بررسی نشان داد الگوی پراکنش مکانی درختان در هر دو تیپ دارای پراکنش کپه ای است که با افزایش فاصله به سمت کپه ای شدید تمایل پیدا می کنند. اطلاعات الگوی مکانی بدست آمده از این تحقیق را می توان برا حفاظت و احیای جنگل های تخریب شده در رویشگاه های این گونه برای مدیریت و برنامه ریزی جنگل های جلگه ای و میان بند و رسیدن به جنگلداری پایدار استفاده کرد.