سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیما نصیریان – استادیار دانشگاه آزادشوشتر

چکیده:

این مطالعه جهت تعیین الگوی مصرف انرژی درکشت و صنعتهای هفت گانه اطراف اهواز و بررسی سیرمصرف انرژی با استفاده از شاخصهایانرژی انجام شده است ابتدا با مشخص کردن چگونگی کارونحوه انجام عملیات کمیت های مصرف انرژی درکشت و صنعت های فوق مشخص گردید سپس با استفاده از شاخصهایا نرژی به ارزیابی بهره وری انرژی سیستم و مقبولیت محیط زیستی از نظر مصرف انرژی پرداخته شد نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که بیشترین اختلاف درانرژی مصرفی بین مزارع پلنت و راتون دربخش تهیه زمین و کاشت میباشد به دلیل اینکه درمزارع راتون نیاز به عملیات تهیه زمین نبوده و فقط این مرحله شامل عملیات رانونینگ می باشد همچنین مزارع راتون نیاز به کاشت مجدد نداشته و از رویش مجدد گیاه دراین بخش استفاده میگردد اما دریکسان بودن عملیات داشت درراتونهای مختلف می تواند یکی از علل مهم کاهش درانرژی خروجی سیستم باشد زیرا درهر راتون نیاز بیشتر به مبارزه با آفت ها و تغذیه مناسبتر زمینهای تحت پوشش احساس میشود.