سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن هاشمی – دانشگاه صدا و سیما
معصومه شفیعیان – دانشگاه صدا و سیما

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا بواسطه حل بصورت اجزای محدود تاثیر تحریک یک یا چند عملگر پیزوالکتریک از طریق اعمال ولتاژ بر آن، روی فشار صوت در یک محیط دو بعدی پیرامون آن در چند فرکانس مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور با استفاده از نرم افزار ANSYS ، ابتدا یک و سپس چند عملگر از جنس پیزوالکتریک در یک محیط دوبعدی مدلسازی شدهاند. سپس محیط اطراف با فرض وجود هوا مشبندی گردیده است. همچنین با تعریف فصل مشترک جامد و سیال در اطراف عملگرهای پیزوالکتریک و اعمال شرایط تکیهگاهی و سپس اعمال ولتاژ ورودی بر روی عملگرها نحوی توزیع فشار صوت در فرکانسهای مختلف از طریق تحلیل هارمونیک تعیین شدهاند. بدین ترتیب میزان فشار صوت ایجاد شده در نقاط مختلف این محیط دوبعدی تعیین گردیده و مورد مقایسه قرار گرفته اند.