سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاظم ارزانی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
بهنام دهقانی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سعادت ساریخانی خرمی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

کشور می باشد، لذا توجه به مدیریت آن، م یتواند نقش بسزایی در تولید اقتصادی این محصول داشته باشد . این پژوهش به منظور تعیین یک مدل ریاضی بین قطر با حجم و وزن تر میوه در ۶ رقم زودرس، میان رس و دیررس گلابی آسیایی در باغ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران صورت گرفت. بدین منظور قطر، حجم و وزن تر میوه به دو صورت تخریبی و غیرتخریبی اندازه گیری شد. نتایج بررسی روابط بین قطر با حجم و وز نتر میوه، گواه از وجود یک رابطه قوی بین قطر با حجم و وزن تر میوه در تمام ارقام مورد مطالعه بود . اختلاف معنی داری در مقایسه حجم و وزن تر اندازه گیری شده و داده های محاسبه شده از روی قطر میوه، مشاهده نشد که حاکی از مطلوبیت معادلات برازش شده برای برآورد وزن و حجم میوه از روی قطر میوه بود. معادلات کل حاصل از ترکیب داد ههای شش رقم مورد مطالعه نشان داد که Z= -6/304+2/677X و Y= -6/398+2/693X به ترتیب بهترین برازش برای برآورد حجم و وزن تر میوه براساس قطر میوه می باشند.