سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حدیث کلانتری مقدم – کارشناسارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشکده علوم پایه، گ
خسرو عیسی زاده – عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اس
محمد رضا خوشخلق پهلویانی – عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناسی بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

انتروکوکوس ها پاتوژنهای مهم انسانی هم در جوامع و هم عفونت های بیمارستانی می باشند و مقاومت ذاتی به آنتی بیوتیکهای مختلف را آشکار می سازند. در سالهای اخیر، عفونت های انتروکوکی بدلیل افزایشبروزشان و انتشار سویه هایی که مقاومت اکتسابی به عوامل ضد میکروبی مختلف را کسب کرده اند باعث مشکلاتی در درمان گردیده اند. به هر حال ، در مورد توزیع گونه ای این باکتری ها و اپیدمیولوژی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوکوس های جدا شده از منابع محیطی اطلاعات کمی در دست می باشد. یک منبع انتروکوکوس های مقاوم، آبهای با جنبه تفریحی می باشند. در این مطالعه که طی فصل شنا و سپسدر پائیز صورت گرفت، ۶۰ نمونه در ۱۰ ایستگاه در مناطق غربی استان گیلان(بندر انزلی) به جهت حضور انتروکوکوس های مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج مورد آنالیز قرار گرفت و سپس پارامتر هایی مثل درجه حرارت آب، کدورت، اکسیژن محلول pH و میزان شوری اندازه گیری شد. شمارش باکتری ها با روش MPN صورت گرفت. بعد از تائید گونه های انتروکوکوس جدا شده بوسیله تست های بیوشیمیایی و افتراقی، الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی با روش انتشار دیسکدر آگار انجام گرفت. برای تعیین MIC فلزات سنگین از روش Microdilution broth برای ایزوله های انتروکوکوس استفاده گردید. از مجموع ۶۰ نمونه های جمع آوری شده، ۴۶ مورد در این خصوص مثبت بودند. نتایج نشان داد که با کاهش دما طی فصل پائیز و زمستان تعداد انتروکوکوس ها در مناطق مختلف کاهش پیدا کرده بود. گونه های انتروکوکوسایزوله شده شامل E. faecalis ،E. faecium ، E. casseliflavus ، E. gallinarum وE. raffinosus بودند. نتایج نشان داد که همه انتروکوکوس های ایزوله شده مقاوم به ونکومایسین، پنی سیلین، جنتامایسین و اریترومایسین بودند . تمامی سویه های ایزوله شده مقاومت نسبتا بالایی به سرب، روی و آهن از خود نشان دادند. شناسایی گونه های انتروکوکوسدر آبهای تفریحی می تواند به تشخیص ویژگی های اکولوژیکی و اپیدمیولوژیکی آنها کمککند. به دلیل شیوع باکتری های بیماری زای مقاوم در برابر آنتی بیوتیکدرمان بیماری های عفونی از نظر درمان مشکل تر و پر هزینه تر می شوند.