سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی عرب – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، شرکت مهندسین مشاور مترا
مینا قنبری گرکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، قزوین

چکیده:

تحلیل ترافیکی هر مسیر، براساس حجم تردد ساعت طراحی انجام میپذیرد. حجم تردد ساعت طراحی، ضریب توزیع ساعتی و میانگین ترافیک روزانه در طی سال، پارامترهایی میباشند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. در آییننامه راههای آمریکا به مفهوم حجم تردد ساعت طراحی و ضریب توزیعساعتی توجه خاص مبذول شده و بحثی درباره نحوه تعیین و محاسبه آن به میان آمده است. اما در ایران، معمولا بدون عنایت به تفاوتهای موجود میان ترافیک راههای آمریکا و ایران به استفاده از همان روش بدون هیچگونه تغییر مبادرت ورزیده میشود. این تحقیق تلاشی است در جهت تعیین الگوی حجم ترددساعت طراحی و ضریب توزیع جهتی در ایران با استفاده از تحلیل وضعیت تردد ۲۵ مسیر منتخب در ایران. ترافیک ساعتی مسیرهای مذکور ( ۸۷۶۰ ساعت) در طول یکسال به صورت جهتی و جداگانه موردبررسی قرار گرفتهاند و پیشنهادات کارشناسی با توجه به الگوی ترافیک این مسیرها در انتهای مقاله ارائه شده است.