سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید شکری کوچک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکریم بهنیا – استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوند علی – دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

انتخاب بارن طرح گامی مقدماتی در استفاده از روشهای معمول به منظور برآورد سیلابهای طرح است و تعیین الگوی زمانی بارش به عنوان یکی از ویژگیهای باران طرح به منظور برآورد سیلاب و همچنین طراحی سیستمهای زهکشی از اهمیت ویژهای برخوردار است.. هدف از این تحقیق تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در ایستگاه باراننگار ایدنک واقع در حوضه آبریز سد مارون میباشد. برای این منظور آمار یک دوره ۲۸ ساله ایستگاه و در مجموع ۲۴۷ هیتوگراف بارش استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نهایت الگوی توزیع زمانی به روش میانگین ترسیمی بدست آمد. نتایج این بررسی نشان میدهد که حداکثر بخش بارش در همه تداومهای کوتاه مدت( کمتر از ۶ ساعت) در ۲۵ درصد دوم ( چارکدوم) قرار دارد و بارندگیهای با تداوم میان مدت و بلند مدت در ۲۵ درصد سوم(چارک سوم) دارای شدیدترین بخش بارش هستند. بنابراین بارشهای طولانی مدت به علت اشباع بودن خاک و وجود شدیدترین بخش بارش در نیمه دوم سبب وقوع سیلابهای شدیدتر در حوضه آبریز می شوند .نمودارهای بی بعد توزیع زمانی به صورت S کشیده بوده و از یک خط مستقیم تبعیت نمیکند که نشان دهنده عدم یکنواخت بودن بارش باران در طول مدت بارش می باشد.