سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهران لشنی زند – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
کیانفر پیامنی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
ایرج ویسکرمی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

بارش طراحی که پایه سیلاب طراحی است با ویژگی های مشخص می شود که ازجمله مهمترین این ویژگیها توزیع زمانی بارندگی است برای تعیین شدت باران طرح باید از یک الگوی مناسب استفاده کرد که این الگو چگونگی ریزش باران طی زمان بارندگی را تعیین می کند و آن را اصطلاحا توزیع زمانی یا الگوی زمانی باران طراحی می نامند دراین تحقیق با بررسی داده های مشاهداتی هشت ایستگاه باران نگاری اقدام به استخراج منحنی های تجمعی بدون بعد رگبارهای منتخب نموده و با بکارگیری دو روش میانگین ترسیمی و احتمالاتی الگوهای توزیع زمانی بارش تعیین شده است در روش احتمالاتی با تقسیم بندی کل رگبارها به رگبارهای چارک اول دوم سوم و چهارم مشخص شدکه رگبارهای چارک دوم و سوم به ترتیب با ۳۶ و ۲۹ درصد از کل رگبارها بیشترین فراوانی را بخود اختصاص داده اند با بررسی الگوهای توزیع زمانی بارش به روش میانگین ترسیمی مشاهده گردید که در تداومهای پایین ۳ و ۶ ساعته منحنیهای تجمعی متوسط انحنای بیشتری داشته تقریبا S شکل می باشند ولی برای تداومهای بالاتر ۱۲ و ۲۴ ساعته از انحنای شدت بارش یکنواخت در تداومهای بالا باشد.