سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زمان شامحدی حیدری – عضوهیئت علمی دانشگاه زابل
سمانه جهانی – دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه زابل

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی منحنی های شدت – مدت – فراوانی و تعیین مدل توزیع زمانی بارش در غرب حوزه آبریز گرگان رود می باشد برا ی این کار کلیه رگبارهای کوتاه مدت ایستگاههای غفار حاجی، آق قلا ، سد گرگان ، قلعه جیق و فاضل آباد واقع در حوضه گرگان رود طی یک دوره آماری ۲۰ ساله ۸۷-۶۷ مرد بررسی قرارگرفت منحنیهای شدت – مدت – فراوانی و الگوی زمانی بارش برای هر ایستگاه به طور جداگانه و برای منطقه ی غرب حوزه تعیین شد تابع توزیع احتمال برای ایستگاههای غفار حاجی، سد گرگان، قلعه جیق و آق قلا لوگ پیرسون تیپ ۳ و برای ایستگاه فاضل اباد دربازه زمانی ۱۵ و ۳۰ دقیقه و همچنین ۱۸ و ۲۴ ساعته لوگ پیرسون تیپ ۳ و در دیگر بازه های زمانی پیرسون تیپ ۳ بدست آمد. نتایج بررسی منحنی های شدت – مدت – فراوانی نشان دادکه حداکثر بارش t ساعته منطقه با حداکثر بارش روزانه در دوره بازگشت هایمختلف رابطه مستقیمدارد.