سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود صبوحی – دانشیار دانشگاه ملی زابل
مصطفی مردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ملی زابل
حسن سخدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ملی زابل

چکیده:

یکی چالشهای موجود در توسعه کشاورزی پایدار مصرف بیش از حد و غیر بهینه نهادههای مختل کننده روند کشاورزی پایدار است. در مطالعه حاضر الگوی کشت فعلی اراضی تحت پوشش سمت راست شبکه آبیاری سد انحرافی نکوآباد با الگوی بهینه کشت دو برنامهریزی خطی و خطی کسری با اهداف چندگانه در شرایط عدم حتمیت مقایسه شد. برای اعمال شرایط عدم حتمیت در این دو نوع برنامهریزی از بهینهسازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظهکاری استفاده شد. یافتهها نشان داد که در الگوی بهینه کشت برنامهریزی خطی کسری با اهداف چندگانه در شرایط عدم حتمیت، شاخص پایداری نسبت کود (سم) برای تمام نهادهها (به جزء نهاده قارچ کش) از شاخص پایداری الگوی کشت فعلی و برنامهریزی خطی در شرایط عدم حتمیت کمتر است. با توجه به یافتهها، استفاده از الگوی بهینه کشت ارائه شده توسط برنامهریزی خطی کسری با اهداف چندگانه پیشنهاد میشود. همچنین، برای جبران کاهش ۳۸ درصدی سود ناخالص کل در این الگوی بهینه کشت استفاده از انواع سیاستهای قیمتگذاری (قیمتگذاری مناسب برای محصولات ارگانیک) و سیاستهای اعتباری (تخصیص وامهای کم بهره ) توصیه میشود