سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا طرازکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران
امید بزرگ حداد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

آب یکی از مهمترین نهاده های اصلی تولید محصولات کشاورزی می باشد. با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران افزایش بهره وری آب از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر کشاورزی فعالیتی همراه با مخاطره است که همواره تحت تاثیر نوسان قیمت ها، عملکردها و هزینه ها قراردارد. در مطالعه حاضر تاثیر دخالت ریسک بر الگوی کشت محصولات زراعی با استفاده از مدل کمینه کردن مجموع قدر مطلق انحرافات (موتاد) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با برنامه ریزی خطی مقایسه گردید. در مطالعه حاضر الگوی کشت بر اساس داده های سال های زراعی ۷۹-۸۰ تا ۸۳-۸۴ محصولات زراعی (گندم آبی، جو آبی، پیاز، لوبیا و سی بزمینی) کشت شده در پایین دست سد قزل تپه در استان زنجان تعیین گردیده است. نتایج نشان می دهد که در صورت توجه به ریسک در تعیین الگوی بهینه، دو محصول گندم آبی و پیاز وارد الگوی کشت می گردند. در حالیکه که با افزایش ریسک، نتایج مدل موتاد به برنامه ریزی خطی نزدیک شده و به سمت کشت تنها پیاز تغییر می کند.