سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آرش علی اکبری – کارشناس ارشد واحد مشاوره مدیریت گروه مشاوران پنکو
علیرضا مقتدایی – مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

هنگامی که از تحلیل پوششی داده ها بمنظور تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می شود بایستی دقت داشت تا شرط همگنی میان واحدهای تحت ارزیابی رعایت شده باشد. این شرط بیان می کند که نه تنها واحدهای تحت بررسی بایستی دارایورودی ها و خروجی های مشابهی باشند بلکه لازم است تا تمامی آنها در تبدیل ورودی ها به خروجی ها از فرایند یکسانی بهره گرفته و در محیط مشابهی فعالیت نمایند. اما در دنیای واقعی اغلب واحدهای تصمیم گبرنده یا در محیطهای متفاوتی فعالیت می کنند یا از تکنولوژی های مختلفی بهره می گیرند. این مطلب در تعیین کارایی مصرف خانوارهای شهری نیز مصداق دارد. چراکه خانوارهای شهریدر سرتاسر کشور بر اساس موضوعات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تفاوت هایی با هم دارند. در حقیقت هدف این مقاله تعیین کارایی مصرف خانوارهای شهری بر مبنای تحلیل پوششی داده ها به نحوی می باشدکه شرایط محیطی موجود به نتایج مدل آسیبی وارد ننماید. برای این منظور ورودی ها و خروجی های مرتبط با خانوارهای شهری قبل از آنکه در مدل تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرارگیرند توسط یک مدل رگرسیون خطی نرمال شده و سپس داده های نرمال جهت ارزیابی در مدل مورد استفاده قرار می گیرند