سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور غیاث الدین – واحد محیط زیست مرکز تحقیقات نیرو
رامین نبی زاده – واحد محیط زیست مرکز تحقیقات نیرو
نعمت الله جعفرزاده – واحد محیط زیست مرکز تحقیقات نیرو
جمال شاکری – واحد محیط زیست مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از نتایج بدست آمده از اندازه گیری های صحرایی در ۱۰ ایستگاه پیرامون نیروگاه حرارتی رامین در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی اهواز و نمونه برداری از گازهای خروجی دودکش این نیروگاه و کاربرد نرم افزار اسکرین، ضمن تعیین میزان غلظت اکسیدهای نیتروژن در خروجی از دودکش ه ای نیروگاه رامین و مقایسه آن با استاندارد ملی ایران، میزان غلظت گازهای اکسید نیتروژن در فواصل ۱۰۰ تا ۲۲۰۰ متری از نیروگاه مذکور نیز تعیین گردید. با استفاده از داده های هواشناسی و کاربرد داده های بدست آمده از ۷۰ مورد اندازه گیری در فواصل فوق و اجرای نرم افزار اسکرین، غلظت آلاینده مذکور در فواصل مختلف برآورد گردید و حداکثر غلظت این آلاینده و محل وقوع آن تعیین شد. مقایسه نتایج بدست آمده از اندازه گیریهای صحرایی با مقادیر استاندارد هوای محیط باز نشان دهنده این است که در اکثر موارد مقادیر اندازه گیری شده کمتر از استاندارد ملی ایران بوده و علاوه بر این در اکثر ایستگاههای مورد مطالعه غلظت NOx مشابه بوده و تنها در دو ایستگاه ۵ و ۶ مقادیر NOx ناگهان افزایش یافته است. ه مچنین مقایسه داده های اندازه گیری و برآورد نرم افزار اسکرین نیز نشان دهنده تطابق مناسب داده ها و عدم تفاوت معنی دار بوده و به همین دلیل می توان از برنامه مذکور در پیش بینی مناسب غلظت NOx در فواصل معین از دودکش های نیروگاه رامین استفاده نمود.