سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه شادمان – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن
حسین حسنی – دانشیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا سکاکی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پس ازانجام اکتشافات عمومی و تفصیلی و اثبات وجود یک ذخیره اقتصادی قابل استخراج درمرحله بعدبایدمیزان ذخیره قابل استخراج محاسبه شود طی سالهای متمادی امارکلاسیکبرایتخمین ذخیره کانسار مورد استفاده قرارمیگرفت اما امروزه با گسترش کامپیوتر روشهای تخمین ذخیره مانند زمین آماری شبکه عصبی فازی و نظایر آنها که برخلاف روشهای سنتی به پردازش پیچیده و پرحجم عملیاتی نیازدارند رشد بسیاری داشته اند دراین بین روشهیا زمین آماری با توجه به قابلیت های آ«ها از جمله بحداقل رساندن خطای تخمین و دراختیار قرار دادن واریانس تخمین و نیز نتایج معتبر در۳۰سال اخیر مطرح شده است فرایند تخمین ذخیره معدن با روش زمین آمار یک فرایند چندمرحله ای است که شامل تهیه بانک اطلاعات داده ها مطالعات آماری مطالعات زمین آماری ارزیابی ذخیره و رده بندی ذخیره می باشد دراین مقاله با تکیه برسایر پروژه های معدنی و تحقیق های زمین آماری که تا کنون انجام شدها ست و به منظور کاربرد و استفاده ازروشهای تحلیل شبکه برای فرایند تخمین ذخایر معدنی با روش زمین آمار با به کارگیری روش خرد کردن که از فنون مدیریت پروژه می باشد.