سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مظلومی فر – دکترای شیمی تجزیه
پروین عزیزی – کارشناس ارشد شیمی تجزیه
علیرضا فیض بخش – دکترای شیمی تجزیه

چکیده:

در این کار، استخراج هموژن مایع- مایع که اساس جداسازی فاز وابسته به PH می باشد در سیستم حلال سه تایی اسید استیک کلروفرم و آب مورد بررسی قرار گرفته است. لیگاند مونوفنیل تیوسمی کاربازون به عنوان یک لیگاند کمپلکس کننده انتخاب گر برای یون( pb(II به کار گرفته شده، شرایط بهینه به این ترتیب حاصل شد که محلولی از سدیم هیدروکسید با غلظت نهایی ۱٫۷۵M به محلول آبی هموژنی که شامل آب-کلروفرم(۰٫۲۵mL) و اسید استیک بود اضافه شد. مقدار اسید برابر ۲٫۶mL [CH3COOH] = 10% Vol و حجم نهایی محلول ۵۰mL بود. در استخراج کمپلکس Pb-PPT ،نسبت حجم فاز آبی به حجم فازآلی(فاکتور تغلیظ)۹۴۳ می باشد. درصد استخراج (E%) برای کمپلکس Pb-PPT برابر ۹۷٫۲ می باشد. روش استخراج مایع – مایع هموژن در سیستم حلال سه تایی به عنوان یک روش پیش تغلیظ برای تعیین اسپکتروفتومتری سرب با لیگاند PPT در ۵۲۹nm بکار برده شد. منحنی کالیبراسیون در گستره ی ۱۱۰αg / L تا ۱۰αg / L) خطی شد و انحراف استاندار نسبی (RSD%) برای ۱۰ اندازه گیری تقریباً ۱٫۳۹% گزارش شد و حد تشخیص ۷٫۰۸۶g / L به دست آمد. روش پیشنهاد برای اندازه گیری سرب از نمونه های آبی مختلف استفاده شد.