سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مطالعه از دو شکل تابعی ترانسلوگ و کاب داگلاسبرای برآورد ارزش واقعی آب، برای استفاده » ۹۰ باغدار در منطقه تاکستان استان قزوین استفاده شده است. ارزش واقعی آب تحت فروض تنها » و « تنها با نیروی کار اضافی » ،« عدم استفاده از کود و نیرو یکار اضافی » ،« از کود و نیرو یکار اضافی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان م یدهد که تابع تولید ترانسلوگ در تعیین ،« با کود اضافی ارزش اقتصادی آب، بهتر از تابع تولید کا بداگلاس است. ارزش اقتصادی آب در تابع تولید کاب داگلاس، ثابت می باشد. در تابع تولید ترانسلوگ، در حالتی که باغدار کود و نیروی کار اضافی استفاده ننماید، بالاترین قیمت را دارد. لیکن اگر تنها از نیرو یکار اضافی استفاده نماید، پایین ترین قیمت را برای آب خواهد داشت