سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بخشعلی خداپرست – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی،
رامین سلامت دوست نوبر – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی،
ناصر ماهری سیس – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی،
علی نوشادی – اعضای هیئت علمی و کارشناس ارشد آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبس

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی کاه منداب عمل آوری شده با اوره با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی اجرا شد. در این آزمایش از سه راس گوسفند نر توده قزل فیستوله گذاری شده استفاده شد. گروه های مورد آزمایش کاه منداب عمل آوری نشده به عنوانشاهد و گروه دوم کاه منداب عمل آوری شده با ۴ درصد اوره بر اساس ماده خشک بود. ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک، پروتیینخام، الیاف خام، چربی خام، خاکستر و عصاره عاری از ازت به ترتیب برای گروه شاهد ۸۶ / ۸۹ ، ۸۰ / ۲، ۴۰ / ۴۰ ، ۹۰ / ۳، ۲۴ / ۲، ۶۶ / ۵۰ درصدو برای گروه عمل آوری شده ۷۵ / ۶۸ ، ۱/ ۸، ۱۴ / ۳۵ ، ۹۰ / ۸۴،۳ / ۳، ۰۲ / ۴۹ درصد به دست آمد. برای تعیین تجزیه پذیری، چهار گرم از هرنمونه به مدت صفر، ۲، ۴، ۸، ۱۶ ، ۲۴ ، ۴۸ ، ۷۲ و ۹۶ ساعت در شکمبه قرار داده شد. نتایج نشان داد مقدار کل تجزیه پذیری شکمبه ای وتجزیه پذیری موثر ماده خشک کاه منداب عمل آوری شده به طور معنی داری بیشتر از کاه عمل آوری نشده بود. مقدار تجزیه پذیریشکمبه ای ماده خشک کاه منداب عمل آوری نشده ۸۴ / ۲۶ درصد و برای کاه عمل آوری شده ۶۹ / ۳۹ درصد به دست آمد. تجزیه پذیریموثر ماده خشک با سرعت عبور ۲ درصد در ساعت نیز برای گروه شاهد ۳۶ / ۱۸ درصد و عمل آوری شده ۷/ ۲۷ درصد محاسبه شد. نتایجتحقیق نشان داد که عمل آوری کاه منداب با اوره ارزش غذایی آن را افزایش می دهد