سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عین اله عبدی قزلجه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و دانشجوی دوره دکتر
رضا فیضی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ولی اله کاشکی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در کارخانجات پنبه پاک کنی دو نوع ضایعات به نا مهای زیر جین ریز و درشت تولید م یگردد. زیر جین ریز از ساقه،برگ، پوست، دانه های نارس گیاه پنبه و مقداری شن تشکیل شده است در صورتیکه زیر جین درشت از مواد فیبری و دانه های نارس تشکیل شده که در طی فرایند پنبه پاک کنی تولید می شود. به منظور تعیین ارزش غذایی آنها، پس از تعیین ترکیبات شیمیایی طبق رو شهای AOAC ، از روش تولید گاز استفاده گردید. ۲۰۰ میلی گرم از ضایعات تهیه شده، با مایع شکمبه که از سه راس گوسفند بلوچی فیستوله شده تهیه شده بود در داخل ویال های شیشه ای ۱۲۰ میلی لیتری کشت داده شد و تولید گاز توسط دستگاه فشارسنج در زمان های ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۲ ، ۲۴ ، ۳۶ ، ۴۸ ، ۷۲ ، ۹۶ و ۱۲۰ ساعت ثبت گردید. نتایج تعیین ترکیبات شیمیایی نشان داد که به غیر از مقدار چربی خام، از نظر سایر مواد مغذی بین دو نوع ضایعات، اختلاف معنی داری وجود داشت( ۰۵ / P<0 ). نتایج آزمایش تولید گاز نشان داد که از نظر میزان بخش b (حجم گاز تولیدی)، c (ثابت نرخ تولید گاز ) و ماده آلی قابل هضم نیز تفاوت معن یداری بین دو نوع ضایعات وجود داشت. نتایج این آزمایش نشان داد که ضایعات زیر جین کارخانجات پنبه پاک کنی از نظر ارزش غذایی شبیه علوفه با کیفیت پایین بوده و پتانسل لازم برای استفاده در تغذیه دام را دارا می باشند.