سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
بهروز رسولی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

با توجه به گستردگی اراضی شور و قلیا در کشور و اهمیت بالایی که گیاهان هالوفیت از جنبه های مختلف دارویی صنعتی و علوفه ای دارند لزوم شناسایی گیاهان علوفه ای شورروی و تغییرات ارزش غذایی آنها در مراحل مختلف رویش و در رویشگاههای متفاوت می توانددر برنامه ریزی تامین علوفه دام در شرایط بحرانی حال حاضر راه گشا باشد براین اساس این تحقیق با هدف ارزیابی کیفیت علوفه دو گونه Atriplex leococlada و Sasola rigida درمراحل مختلف رویشی در استان فارس صورت گرفت نمونه های گیاهی در سه دوره رویشی در ماههای اردیبهشت رشد رویشی شهریور گلدهی و آذر بذردهی برداشت شدند و پس از خشک و پودر کردن فاکتورهای پروتئین خاک ADF خاکستر و درصد رطوبت اندازه گیری شد. برای آنالیز آماری فاکتورهای اندازه گیری شده در دوره های رویشی مختلف دو گونه ها از تجزیه واریانس در قالب طرح فاکتوریل و برای مقایسه میانگین ها آزمون دانکن بکاربرده شد.