سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد نصر – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
امید دیانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهتاب وهاب زاده – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این تحقیق برای تعیین ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی، ترکیبات فنلی و تانن پوست پسته عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا انجام شد . مقادیر درصد ماده خشک (۹۲/۸۵)، ماده آلی (۸۷/۵۶)، پروتئین خام (۱۰/۴۱)، لیگنین (۱۱/۸۵)، دیواره سلولی (۲۵/۷۹)، دیواره سلولی بدون همی سلولز (۲۰/۰۵) و خاکستر (۱۲/۴۴) برای پوست پسته عمل آوری شده و رای پوست پسته عمل آوری نشده درصد ماده خشک (۹۴/۲۶)، ماده آلی (۸۸/۴۶)، پروتئین خام (۸/۴۵)، لیگنین (۸/۰۴)، دیواره سلولی (۲۵/۷۳)، دیواره سلولی بدون همی سلولز (۱۷/۰۹) و خاکستر (۱۱/۵۴) بود. درصد پروتئین خام، لیگنین و دیواره سلولی بدون همی سلولز پوست پسته با عمل آوری به طور معنی داری افزایش (۰/۰۵>p) در حالی که درصد ماده خشک کاهش (۰/۰۱>p) یافت. ضرایب هضمی ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی قابل هضم در ماده خشک برای پوست پسته عمل آوری شده به ترتیب ۸۵/۷۰ ، ۷۶/۳۸ ، ۶۶/۶۷ و برای پوست پسته عمل آوری نشده ۸۱/۸۸ ، ۷۵/۴۶ ، ۶۶/۷۵ درصد بود. عمل آوری پوست پسته با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا باعث کاهش معنی داری (۰/۰۵>p) در کل ترکیبات فنلی و تانن گردید. به طور کلی عمل آوری پوست پسته با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا باعث افزایش غلظت پروتئین و کاهش غلظت کل ترکیبات فنلی و تانن گردید.