سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجیبه گیلانیپور – دان آموخته کارشناسیارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
حمید آریا – دان آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم منابع طبیعی و کشاورز

چکیده:

ارزیابی اقتصادی، شاخصهای کیفی مهمی از منابع محیطی را فراهم میکند. این شاخصها در بسیاری از طرحهای توسعه منابع طبیعی برای همکاری سیاستمداران و مدیران در جهت درک نیازهای عمومی بکار گرفته میشود. هدف از این پژوه تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی کشپل مازندران به روش هزینه سفر بوده است. به همین منظور تعداد۳۰ پرسشنامه بر اساس روش کلاسون تهیه شده است. این پرسشنامهها در ۳ روز متفاوت توسط گردشگران در پارک جنگلی کشپل تکمیل شده و سپ دادههای بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بدست آوردن ارزش تفرجی پارک به روش هزینه سفر، هزینهی سوخت ماشین و هزینهی صرف شده برای هر فرد محاسبه شده است. نتای نشان داد که ارزش تفرجی پارک جنگلی کشپل معادل ۱۷۰۱۰۹۹۷۳ ریال در هکتار میباشد.