سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساسان شمس نجاتی – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین و کارشناس محیط زیست
سرور شمس نجاتی – کارشناس ارشد علوم محیط زیست و کارشناس محیط زیست
علی حمیدی – کارشناس ارشد منابع طبیعی و کارشناس محیط زیست

چکیده:

تعیین ارزش اقتصادی مناطق تحت مدیریت بر اساس نقش و کارکردهای اهداف اولیه و اصلی و ثانویه مدیریتی از جمله مواردی است که عملکرد اقتصادی این مناطق را مشخص می نماید. از اینرو در این مطالعه منطقه کوهستانی حفاظت شده آقداغ شهرستان خلخال از استان اردبیل به منظور برآورد ریالی ارزش تفرجی گسترده مراجعات مردمی بر اساس روش کلاوسون که یک روش اقتصادی-اجتماعی برآورد ارزش ریالی تفرجگاهها و مبتنی بر تعداد مراجعات و فاصله و هزینه دسترسی است مد نظر قرار گرفت.نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور محاسبه دوایر متحدالمرکز و جمعیت این دوایر استفاده گردید. پرسشنامه حاوی موارد اصلی جهت محاسبه هزینه ریالی بازدیدها و سطح تحصیلات و درآمد و شغل و سن افراد بین ۷۵۰ مراجعه در پنج ماه مورد استفاده سال توزیع و داده ها جمع بندی و تحلیل گردید. نتایج بیانگر مبلغ ریالی۵۱۹۵۸۷۸۶۰ ریال در یک سال ۱۳۹۰ در پنج ماه دوره قابل بازدید افراد بود. نیز عمده مراجعات از فاصله ۱-۳۵ کیلومتر با ۹۷٫۶ درصد سهم مراجعات بود. بیشترین دامنه سن بازدید ۲۰-۳۵ در ۵۷ درصد و هزینه سرانه و سهم سطح تحصیلات و شغل نیز به تفکیک مشخص گردید.