سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسام دهقانی جوزم – دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه
مجید عطایی پور – دانشیار و عضو هیئت علمی رشته مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و متال

چکیده:

مفهوم ارزش اقتصادی بلوک (BEV) در طراحی معدنکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پارامتر بر روی عوامل مهمی چون ترتیب معدنکاری، محدوده نهایی و در نهایت ارزش خالص فعلی معدن تأثیر گذار می باشد. با توجه به اینکه امروزه هدف اصلی از عملیات معدنکاری بیشینه کردن ارزش خالص فعلی می باشد، ضرورت دارد که ارزش اقتصادی بلوک ها به عنوان اولین گام از فرآیند محاسبه ارزش اقتصادی پروژه معدنی به درستی تعیین گردد زیرا تخمین دور از واقعیت ارزش اقتصادی بلوک ها ممکن است منجر به اخذ تصمیمات نادرست از سوی مدیریت پروژه معدنی شده و ضررهای جبران ناپذیری را به کل پروژه وارد آورد. در روش های معمول برای محاسبه BEV، همواره تأکید بر ثابت فرض ک ردن پارامترهایی چون عیار، هزینه های ع ملیاتی، قیمت ماده معدنی و … بوده است، این در حالیست که عدم قطعیت پارامترهای چون قیمت کاملاً بدیدهی بوده و فرض ثبات آن منجر به بروز خطا در فرآیند محاسبه BEV می گردد. مقاله حاضر ابتدا به بررسی نق عدم قطعیت های اقتصادی پرداخته و سپس از تکنیک مونت کارلو برای تخمین BEV در سال های مختلف معدنکاری بهره جسته است. در نهایت نیز نتایج حاصل از تخمین ا رزش اقتصادی بلوک در یک معدن مس با استفاده از روش مونت کارلو و با در نظر گرفتن روند تغییرات پارامترهای اقتصادی با نتایج روش های معمول محاسبه BEV مقایسه گردید و ملاحظه شد که ارزش خالص فعلی بدست آمده از روش مونت کارلو از روش های معمول بیشتر بوده وب ه واقعیت نیز نزدیکتر می باشد.