سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صابر وطن دوست – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ،گروه شیلات
اصغر عبدلی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، پژوهشکده علوم محیطی
حسین مصطفوی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، پژوهشکده علوم محیطی

چکیده:

به منظور این مطالعه در پاییز ۱۳۸۵ به نمونه برداری از ماهی قزل آلای خال قرمز در رودخانه اشک رود از سرشاخه های رودخانه تجن ساری اقدام گردید. همچنین برای بررسی بنتوزها نمونه برداری به وسیله دستگاهSurber Sampler از بستر رودخانه صورت پذیرفت . در این ر ودخانه بیشترین فراوانی بنتوز ها مربوط به راسته Trichopteraبا ۶۵/۵ درصد و کمترین فراوانی در بین موجودات شناسایی شده مربوطه به راسته Neuroptera با۰/۳۵ درصد می باشد. تعداد ۵۱ قطعه ماهی مورد بررسی تغذیه ای قرار گرفتند . بیشترین و کمترین فراوانی مواد غذایی در دستگاه گوارش ماهیان اشک رود به ترتیب شامل راسته Trichoptera با ۴۷ درصد و راسته های Crustacea ، Odonata و کرم ها و حشرات پروازی هر کدام با ۱ درصد می باشد . نتایج مطالعه بر روی تغذیه ماهی قزل آلای خال قرمز در رودخانه اشک رود نشان داد که این ماهی یک ماهی گوشتخوار بوده و عمدتاً از لارو و نوزادان حشرات آبزی به عنوان طعمه استفاده می نماید. رسم نمودار کاستلو برای ماهیان مناطق مختلف حاکی از این نکته است در کل ماهیان رودخانه اشک رود طعمه غالب و اختصاصی وجود نداشته و راسته های Diptera , Ephemeroptera طعمه غالب و عمومی برای این ماهیان بوده اند