سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان زاهد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تهران
جواد فرهودی – استاد بخش مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
محمود جوان – دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز

چکیده:

هر ساله هزینه های زیادی برای کنترل و جلوگیری از تخریب های حاصل از آب شستگی در پایین دست سازه های آبی، در مواقع سیلابی و غیرسیلابی، صرف می گردد. مثال های متعددی از آب شستگی را م یتوان نام برد که عمده ی آ نها آب شستگی در اطراف پایه ی پ لها، اطراف پی سازه های آبی، پایین دست حوضچه های آرامش و پایاب تندابها و آبشارها می باشند. با توجه به اینکه حوضچه های آرامش همواره در معرض تهدید پدیده ی آب شستگی قرار دارند، لزوم بررسی معیارهای حفاظت بستر پایی ندست حوضچه ی آرامش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از آنجا که جهش هیدرولیکی در شرایط خاصی اتفاق می افتد و در عمل، اندک تغییری در شرایط جریان و عوامل مؤثر در تشکیل جهش، سبب تشکیل نشدن جهش و انتقال امواج به فواصل دورتری در پایین دست می گردد که تخریب تأسیسات پایی ندست را به همراه دارد. به منظور کنترل جهش، کاهش عمق ثانویه و طول جهش هیدرولیکی و همچنین افزایش افت انرژی در جهش هیدرولیکی م یتوان از یک آستانه در طول جهش یا از یک سری بلوک های بتنی استفاده کرد. از آنجا که آستانه ها باعث کنترل پرش و کاهش انرژی آن می شوند، مطمئناً بر فرسایش پایین دست خود تأثیر بسزایی دارند. در این تحقیق تأثیر ارتفاع آستانه ی انتهایی روی پارامترهای مهم حفر هی آ بشستگی پایین دست حوضچه ی آرامش مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که ارتفاع نسبی آستانه انتهایی بهینه برای استفاده در انتهای کفبند، برابر[ فرمول در متن اصلی مقاله ] می باشد.