سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیده سمانه نگهداریان – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
محمد طالقانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی حوزه غرب مازندران بود روش تحقیق ازنوع همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان بانک ملی غرب مازندران درنظر گرفته شد که از این تعداد ۲۱۰نفر ازطریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند دراین تحقیق ازدو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون که شامل ۳۲ سوال براساس مقیاس لیکرت و پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مه یرشامل ۲۴سوال براساس مقیاس لیکرت استفاده شد روایی پسشنامه طبق نظر تعدادی ازصاحبنظران تایید شد و با استفاده ازضریب الفای کرونباخ پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ۰/۸۴ و پرسشنامه تعهدسازمانی ۰/۸۴ محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی کارکنان بانک ملی رابطه معنی داری وجود دارد.