سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمرتضی عظیم زاده – دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی
محمدمهدی خیبری – استادیار دانشگاه
حسن اسدی – استادیاردانشگاه

چکیده:

هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی OCB و شخصیت کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بود روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است نمونه اماری برابر با کل جامعه اماری ۹۰ نفر انتخاب شد اما اطلاعات ۸۳% از انها مورد تحلیل قرارگرفت. جمع اوری داده ها توسط پرسشنامه جمعیت شناختی OCBa=0/75 و شخصیت مدل Big Five a=071 انجام شد برای تحلیل داده ها از امار توصیفی و امار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، و دو رشته ای نقطه ای با کمک نرم افزار EXEL,SPSS13 استفاده شد. از بین ۷۵ نفر نمونه این تحقیق ۵۷/۳% مرد و ۴۲/۷ % زن بودند اکثر کارشناسان ۵۴/۷% جوان و بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن و ۶۸% آنها بین ۱ تا ۳ سال سابقه اشتغال داشتند.